Miyamoto Kanenori Tanto - #S0055

Signiert: Teishitsu gigeiin Miyamoto Kanenori 82 sai saku
( Made with 82 years )
Meiji 44 nen 8 gatsu kichijitsu ( August 1911 ).

Nagasa: 23.6 cm
Sori: 0 cm
Motohaba: 2.20 cm
Motokasane: 0.65 cm
Hamon: Suguha mit viel Nie
Jihada: Masame
Papier: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya

Preis: 9800 Euro EUR

Hizen Tadayoshi Katana - #S0095

Signiert: Hizen kuni Tadayoshi ( Erste Generation )
Nagasa: 68.50 cm
Sori: 1.52 cm
Motohaba: 3.07 cm
Motokasane: 0.63 cm
Hamon: Mittler suguha-notare und schmaler gunome mit ashi und jo, sunagashi und Kinsuji.
Jihada: ko-itame mit ji-nie und chikei
Papier: NBTHK Juyo Token
Koshira: Shirasaya +Katana Koshira mit Myoga-mon´s des Nabeshima-Clans, in dessen Diensten Tadayoshi stand.

Preis: Auf Anfrage / Please Ask EUR

Musashi Daijo Korekazu Katana - #S0102

Signiert: Musashi Daijo Korekazu ( Zweite Generation )
Nagasa: 72.50 cm
Sori: 1.80 cm
Motohaba: 3.30 cm
Motokasane: 0.80 cm
Hamon: Choji - Midare
Jihada: Itame - Masamenagare mit ji-nie und midare - utsuri
Papier: NBTHK Juyo Token
Koshira: Shirasaya +Katana Koshira

Preis: Auf Anfrage / Please Ask EUR

Echigo no Kami Kanesada Katana - #S0103

Signiert: Echigo no kami Kanesada ( Zweite Generation )
Nagasa: 63.60 cm
Sori: 1.20 cm
Motohaba: 3.36 cm
Motokasane: 0.70 cm
Hamon: Toran-midare
Jihada: Ko-itame mit Ko-mokume und chikei
Papier: NBTHK Juyo Token
Koshira: Shirasaya +Katana Koshira

Preis: Auf Anfrage / Please Ask EUR

Hizen Tadahiro Katana - #S0104

Signiert: Hizen koku ju Fujiwara Tadahiro ( Zweite Generation )
Nagasa: 72.72 cm
Sori: 1.06 cm
Motohaba: 3.29 cm
Motokasane: 0.72 cm
Hamon: Gunome-midare mit Choji midare
Jihada: Ko-itame mit Jie-nie
Papier: NBTHK Juyo Token
Koshira: Shirasaya +Katana Koshira


Preis: Auf Anfrage / Please Ask EUR

Kunisuke Katana - #S0105

Signiert: Kawachi kami Kunisuke ( Zweite Generation )
Nagasa: 76.40 cm
Sori: 1.0 cm
Motohaba: 3.33 cm
Motokasane: 0.70 cm
Hamon: Gunome-midare mit Choji midare, Kobushi choji mit Ashi,
Sunagashi und Kinsuji
Jihada: Ko-itame ( Osaka Jigane )
Papier: NBTHK Juyo Token
Koshira: Shirasaya +Katana Koshira

Preis: Auf Anfrage / Please Ask EUR