Tango no kami Fujiwara Kanemichi Katana ( Kiku ) Ichi - #S0036

Signature: Tango no kami Fujiwara Kanemichi (Kiku) Ichi
Nagasa: 70.00 cm
Sori: 1.1 cm
Motohaba: 3.4 cm
Motokasane: 0.72 cm
Hamon: O-gunome choji
Jihada: ko-itame with ko-nie and chikei
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya

Price: 18500 Euro EUR

Miyamoto Kanenori Tanto - #S0055

Signature: Teishitsu gigeiin Miyamoto Kanenori 82 sai saku
( Made with 82 years )
Meiji 44 nen 8 gatsu kichijitsu ( August 1911 ).

Nagasa: 23.6 cm
Sori: 0 cm
Motohaba: 2.20 cm
Motokasane: 0.65 cm
Hamon: Suguha with lots of Nie
Jihada: Masame
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya

Price: 8500 Euro EUR

Ko - Bizen Katana - #S0068

Signature: Mumei - ( attribute to Kageyasu )
Nagasa: 72.10 cm
Sori: 2.15 cm - koshizori
Motohaba: 3.0 cm
Motokasane: 0.80 cm
Hamon: gunome choji notare
Jihada: Itame, Mokume ,with jinie, Chikei,Utsuri,Jifu-Utsuri
Paper: NBTHK Tokubetsu Juyo
Koshira: Shirasaya

Sold

Shinpo Yoshiharu Tachi - #S0070

Signature:
Omote: Sado fukuura junin Shinpo Yoshiharu
Ura: Oite Utashirojoato zo kore

Nagasa: 81.50 cm
Sori: 2.6 cm
Motohaba: 3.2 cm
Motokasane: 0.8 cm
Hamon: Suguha and Gunome with lots of Nie
Jihada: Mokume
Horimono: bo-hi on both sides
Koshira: Shirasaya + Katana Koshira

Price: 8700 EUR

Bishu Osafune Morimitsu Tachi with Koshira - #S0074

Signiert: Mumei - ( attribute to Bishu Osafune Morimitsu )
Nagasa: 73.70 cm
Sori: 2.10 cm
Motohaba: 2.95 cm
Motokasane: 0.67 cm
Hamon: Ko-gunome with choji, Ko-nie and Sunagashi
Jihada: Mokume with Itame with Ji-nie and Utsuri
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya and Katana Koshira

Price: 25000 EUR

Seki Itakura Tanto - #S0079

Signature: Mumei - ( attributed to Seki Itakura - Koto )
Nagasa: 30.00 cm
Sori: 0.20 cm
Motohaba: 2.80 cm
Motokasane: 0.65 cm
Hamon: Gunome - Notare
Jihada: Itame with Ji-nie and Chikei
Paper: NBTHK Hozon
Koshira: Shirasaya
Price: 3300 EUR

Kashu fujiwara Ietsugu saku Koto Tanto - #S0080

Signature: Kashu fujiwara Ietsugu saku ( Koto )
Nagasa: 28.90 cm
Sori: 0 cm
Motohaba: 3.0 cm.
Jihada : Itame with Masame and Ji-nie
Hamon: hoso- Suguha
Horimono: 2 gomabashi and a bonji
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya
Price: 5300 EUR

Bizen Omiya Koto Katana with Koshira - #S0081

Signiert: Mumei - ( attributed to Bizen Omiya - Koto )
Nagasa: 64.70 cm
Sori: 1.60 cm
Motohaba: 3.10 cm
Motokasane: 0.70 cm
Hamon: Gunome Choji with ko-nie
Jihada: Mokume with Itame with Chikei and Utsuri
Paper: NBTHK Hozon
Koshira: Shirasaya and Katana Koshira

Sold

Shindo Kuniyoshi Tanto - #S0082

Signature: Shindo Kuniyoshi ( Shinto )
Nagasa: 27.80 cm
Sori: 0 cm
Motohaba: 2.90 cm
Motokasane: 6.8 mm
Jihada : Ko - Itame
Hamon: Suguha
Horimono: gomabashi and bonji
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya
Price: 4950 EUR

Masaharu Daisho with Koshira - #S0083

Signiert:
Katana und Wakizashi:
Omote: Awa gosho junin Masaharu saku. Showa 62 nen shoshun.(1987)
Ura: Bizen koku monori kyo Komyoji no kyogu
Ou okamoto ryokichi 4 daime okamoto tsuyoshi kun no mei
( ordered by Okamoto Tsuyoshi a son of Okamoto Ryokichi )

Nagasa: 71.10 cm and 55.20 cm
Sori: 1.8 cm and 1.2 cm
Motohaba: 3.17 cm und 2.70 cm
Hamon: O-gunome with long ashi, Sunagashi and kinsen
Jihada: Mokume
Koshira: Koshira with Tsunagi and Shirasaya


Price: 15000 EUR

Suishinshi Masatsugu Tanto - #S0085

Signature:
Omote: Suishinshi Masatsugu ( Kao )
Ura: Kansei 5 nen 2 gatsu hi ( February 1858 )
Nagasa: 28.00 cm
Sori: 0 mm
Motohaba: 2.76 cm
Motokasane: 10 mm
Jihada: Mokume
Hamon: Gunome
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon for the Blade and Koshira
Koshira: Shirasaya and Koshira


Price: 22900 EUR

Inaba Inshu kokaji Kagenaga Katana - #S0086

Signature: Mumei - ( attribute to Kagenaga )
Nagasa: 69.10 cm
Sori: 2.65 cm
Motohaba: 3.0 cm
Motokasane: 0.68 cm
Hamon: Hosu-suguha, Ko-gunome, Bo-Utsuri
Jihada: Ko-Itame with Ji-nie and Masame,
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya +Sayagaki from Mr. Tanobe


Price: 14800 EUR

Kikuchi ju Koretada Katana - #S0087

Signature: Kikuchi ju Koretada
Kibo Toshi 9 Gatsu Kichi Jitsu
Lucky day ,September 1999.

Nagasa: 75.9 cm
Sori: 2.1 cm
Motohaba: 3.80 cm
Motokasane: 7,5 mm
Hamon: Gunome Midare with Ashi, Sunagashi, Kinsuji
Jihada: Itame hada with Jinie and Chikei
Koshira: Shirasaya and Katana Koshira

Price: 7600 EUR

Suishinshi Masatsugu Tachi with Koshira - #S0088

Signature:
Omote: Suishinshi Masatsugu ( Kao )
Ura: Kaei 3 nen 2 toji hi ( Winter 1850 )
Nagasa: 69.80 cm
Sori: 2.20 cm
Motohaba: 2.98 cm
Motokasane: 0.72 cm
Jihada: Itame with many Ji-nie
Hamon: Gunome Choji with Sunagashi
Horimono: Bo-hi on both sides
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya and Ito no maki Tachi Koshira

Price: 29500 EUR

Hizen Yukihiro Daisho wtih NBTHK Paper - #S0089

Signature:
Katana: Hizen koku Dewa no kami Fujiwara (Yukihiro)
Ganroku yo nen Nigatsu hi
Nagasa: 68.18 cm
Sori: 2.1 cm
Motohaba: 3.03 cm
Motokasane: 0.74 cm
Hamon: gunome midare
Jihada: ko-itame with ji-nie and chikei
Paper: NBTHK Hozon
Koshira: Daisho Koshira + Shirasaya

Wakizashi: Hizen Dewa no kami Yukihiro
Nagasa: 54.60 cm
Sori: 1.45 cm
Motohaba: 3.10 cm
Motokasane: 0.73 cm
Hamon: gunome midare
Jihada: ko-itame with ji-nie and chikei
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Daisho Koshira + Shirasaya


Price: 29900 EUR

Hizen Tadakuni Daisho ( First Generation ) Tokubetsu Hozon - #S0090

Signature:
Katana: Hizen ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni
Nagasa: 69.00 cm
Sori: 1.5 cm
Motohaba: 3.20 cm
Motokasane: 0.71 cm
Hamon: gunome midare with fine ashi
Jihada: ko-itame with ji-nie,chikei, Sunagashi and Kinsuji
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Daisho Koshira + Shirasaya


Wakizashi: Harima no kami fujiwara Tadakuni
Nagasa: 58.48 cm
Sori: 1.35 cm
Motohaba: 2.85 cm
Motokasane: 0.64 cm
Hamon: gunome midare
Jihada: ko-itame with ji-nie, Sunagashi and Kinsuji
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Daisho Koshira + Shirasaya

Price: Auf Anfrage / Please Ask EUR

Hizen kuni ju Musashi Daijo Fujiwara Tadahiro Katana - #S0091

Signature:
Omote: Hizen kuni ju Musashi Daijo Fujiwara Tadahiro
Ura: February 1630 on a lucky day

Nagasa: 69.80 cm
Sori: 1.6 cm
Motohaba: 3.1 cm
Motokasane: 0.65 cm
Hamon: Suguha
Jihada: Ko-itame
Horimono: bo-hi on both sides
Koshira: Katana Koshira


Price: 12900 EUR