Miyamoto Kanenori Tanto - #S0055

Signature: Teishitsu gigeiin Miyamoto Kanenori 82 sai saku
( Made with 82 years )
Meiji 44 nen 8 gatsu kichijitsu ( August 1911 ).

Nagasa: 23.6 cm
Sori: 0 cm
Motohaba: 2.20 cm
Motokasane: 0.65 cm
Hamon: Suguha with lots of Nie
Jihada: Masame
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya

Price: 9800 Euro EUR

Ko - Bizen Katana - #S0068

Signature: Mumei - ( attribute to Kageyasu )
Nagasa: 72.10 cm
Sori: 2.15 cm - koshizori
Motohaba: 3.0 cm
Motokasane: 0.80 cm
Hamon: gunome choji notare
Jihada: Itame, Mokume ,with jinie, Chikei,Utsuri,Jifu-Utsuri
Paper: NBTHK Tokubetsu Juyo
Koshira: Shirasaya

Sold

Seki Itakura Tanto - #S0079

Signature: Mumei - ( attributed to Seki Itakura - Koto )
Nagasa: 30.00 cm
Sori: 0.20 cm
Motohaba: 2.80 cm
Motokasane: 0.65 cm
Hamon: Gunome - Notare
Jihada: Itame with Ji-nie and Chikei
Paper: NBTHK Hozon
Koshira: Shirasaya
Price: 3300 EUR