Miyamoto Kanenori Tanto - #S0055

Signature: Teishitsu gigeiin Miyamoto Kanenori 82 sai saku
( Made with 82 years )
Meiji 44 nen 8 gatsu kichijitsu ( August 1911 ).

Nagasa: 23.6 cm
Sori: 0 cm
Motohaba: 2.20 cm
Motokasane: 0.65 cm
Hamon: Suguha with lots of Nie
Jihada: Masame
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya

Price: 8500 Euro EUR

Ko - Bizen Katana - #S0068

Signature: Mumei - ( attribute to Kageyasu )
Nagasa: 72.10 cm
Sori: 2.15 cm - koshizori
Motohaba: 3.0 cm
Motokasane: 0.80 cm
Hamon: gunome choji notare
Jihada: Itame, Mokume ,with jinie, Chikei,Utsuri,Jifu-Utsuri
Paper: NBTHK Tokubetsu Juyo
Koshira: Shirasaya

Sold

Seki Itakura Tanto - #S0079

Signature: Mumei - ( attributed to Seki Itakura - Koto )
Nagasa: 30.00 cm
Sori: 0.20 cm
Motohaba: 2.80 cm
Motokasane: 0.65 cm
Hamon: Gunome - Notare
Jihada: Itame with Ji-nie and Chikei
Paper: NBTHK Hozon
Koshira: Shirasaya
Price: 3300 EUR

Kashu fujiwara Ietsugu saku Koto Tanto - #S0080

Signature: Kashu fujiwara Ietsugu saku ( Koto )
Nagasa: 28.90 cm
Sori: 0 cm
Motohaba: 3.0 cm.
Jihada : Itame with Masame and Ji-nie
Hamon: hoso- Suguha
Horimono: 2 gomabashi and a bonji
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya
Price: 5300 EUR

Suishinshi Masatsugu Tanto - #S0085

Signature:
Omote: Suishinshi Masatsugu ( Kao )
Ura: Kansei 5 nen 2 gatsu hi ( February 1858 )
Nagasa: 28.00 cm
Sori: 0 mm
Motohaba: 2.76 cm
Motokasane: 10 mm
Jihada: Mokume
Hamon: Gunome
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon for the Blade and Koshira
Koshira: Shirasaya and Koshira


Price: 22900 EUR

Inaba Inshu kokaji Kagenaga Katana - #S0086

Signature: Mumei - ( attribute to Kagenaga )
Nagasa: 69.10 cm
Sori: 2.65 cm
Motohaba: 3.0 cm
Motokasane: 0.68 cm
Hamon: Hosu-suguha, Ko-gunome, Bo-Utsuri
Jihada: Ko-Itame with Ji-nie and Masame,
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya +Sayagaki from Mr. Tanobe


Price: 14800 EUR

Suishinshi Masatsugu Tachi with Koshira - #S0088

Signature:
Omote: Suishinshi Masatsugu ( Kao )
Ura: Kaei 3 nen 2 toji hi ( Winter 1850 )
Nagasa: 69.80 cm
Sori: 2.20 cm
Motohaba: 2.98 cm
Motokasane: 0.72 cm
Jihada: Itame with many Ji-nie
Hamon: Gunome Choji with Sunagashi
Horimono: Bo-hi on both sides
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya and Ito no maki Tachi Koshira

Price: 29500 EUR

Hizen Yukihiro Daisho wtih NBTHK Paper - #S0089

Signature:
Katana: Hizen koku Dewa no kami Fujiwara (Yukihiro)
Ganroku yo nen Nigatsu hi
Nagasa: 68.18 cm
Sori: 2.1 cm
Motohaba: 3.03 cm
Motokasane: 0.74 cm
Hamon: gunome midare
Jihada: ko-itame with ji-nie and chikei
Paper: NBTHK Hozon
Koshira: Daisho Koshira + Shirasaya

Wakizashi: Hizen Dewa no kami Yukihiro
Nagasa: 54.60 cm
Sori: 1.45 cm
Motohaba: 3.10 cm
Motokasane: 0.73 cm
Hamon: gunome midare
Jihada: ko-itame with ji-nie and chikei
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Daisho Koshira + Shirasaya


Price: Auf Anfrage / Please ask EUR

Hizen Tadakuni Daisho ( First Generation ) Tokubetsu Hozon - #S0090

Signature:
Katana: Hizen ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni
Nagasa: 69.00 cm
Sori: 1.5 cm
Motohaba: 3.20 cm
Motokasane: 0.71 cm
Hamon: gunome midare with fine ashi
Jihada: ko-itame with ji-nie,chikei, Sunagashi and Kinsuji
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Daisho Koshira + Shirasaya


Wakizashi: Harima no kami fujiwara Tadakuni
Nagasa: 58.48 cm
Sori: 1.35 cm
Motohaba: 2.85 cm
Motokasane: 0.64 cm
Hamon: gunome midare
Jihada: ko-itame with ji-nie, Sunagashi and Kinsuji
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Daisho Koshira + Shirasaya

Price: Auf Anfrage / Please Ask EUR