Tango no kami Fujiwara Kanemichi Katana ( Kiku ) Ichi - #S0036

Signiert: Tango no kami Fujiwara Kanemichi (Kiku) Ichi
Nagasa: 70.00 cm
Sori: 1.1 cm
Motohaba: 3.4 cm
Motokasane: 0.72 cm
Hamon: O-gunome choji
Jihada: ko-itame mit ko-nie und chikei
Papier: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya

Preis: 18500 Euro EUR

Miyamoto Kanenori Tanto - #S0055

Signiert: Teishitsu gigeiin Miyamoto Kanenori 82 sai saku
( Made with 82 years )
Meiji 44 nen 8 gatsu kichijitsu ( August 1911 ).

Nagasa: 23.6 cm
Sori: 0 cm
Motohaba: 2.20 cm
Motokasane: 0.65 cm
Hamon: Suguha mit viel Nie
Jihada: Masame
Papier: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya

Preis: 8500 Euro EUR

Ko - Bizen Katana - #S0068

Signiert: Mumei - ( zugeschrieben an Kageyasu )
Nagasa: 72.10 cm
Sori: 2.15 cm - koshizori
Motohaba: 3.0 cm
Motokasane: 0.80 cm
Hamon: gunome choji notare
Jihada: Itame, Mokume ,mit jinie, Chikei,Utsuri,Jifu-Utsuri
Papier: NBTHK Tokubetsu Juyo
Koshira: Shirasaya

Verkauft

Seki Itakura Tanto - #S0079

Signiert: Mumei - ( zugeschrieben an Seki Itakura - Koto )
Nagasa: 30.00 cm
Sori: 0.20 cm
Motohaba: 2.80 cm
Motokasane: 0.65 cm
Hamon: Gunome - Notare
Jihada: Itame mit Ji-nie und Chikei
Papier: NBTHK Hozon
Koshira: Shirasaya

Preis: 3300 EUR

Kashu fujiwara Ietsugu saku Koto Tanto - #S0080

Signiert: Kashu fujiwara Ietsugu saku ( Koto )
Nagasa: 28.90 cm
Sori: 0 cm
Motohaba: 3.0 cm.
Jihada : Itame mit Masame und Ji-nie
Hamon: hoso- Suguha
Horimono: 2 gomabashi und bonji
Papier: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya
Preis: 5300 EUR

Shindo Kuniyoshi Tanto - #S0082

Signiert: Shindo Kuniyoshi ( Shinto )
Nagasa: 27.80 cm
Sori: 0 cm
Motohaba: 2.90 cm
Motokasane: 6.8 mm
Jihada : Ko - Itame
Hamon: Suguha
Horimono: gomabashi und bonji
Papier: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya
Preis: 4950 EUR

Masaharu Daisho mit Koshira - #S0083

Signiert:
Katana und Wakizashi:
Omote: Awa gosho junin Masaharu saku. Showa 62 nen shoshun.(1987)
Ura: Bizen koku monori kyo Komyoji no kyogu
Ou okamoto ryokichi 4 daime okamoto tsuyoshi kun no mei
( ordered by Okamoto Tsuyoshi a son of Okamoto Ryokichi )

Nagasa: 71.10 cm und 55.20 cm
Sori: 1.8 cm und 1.2 cm
Motohaba: 3.17 cm und 2.70 cm
Hamon: O-gunome mit langen ashi, Sunagashi and kinsen
Jihada: Mokume
Koshira: Koshira mit Tsunagi und Shirasaya


Preis: 15000 EUR

Suishinshi Masatsugu Tanto - #S0085

Signiert:
Omote: Suishinshi Masatsugu ( Kao )
Ura: Kansei 5 nen 2 gatsu hi ( Februar 1858 )
Nagasa: 28.00 cm
Sori: 0 mm
Motohaba: 2.76 cm
Motokasane: 10 mm
Jihada: Mokume
Hamon: Gunome
Papier: NBTHK Tokubetsu Hozon für Klinge und Koshira
Koshira: Shirasaya und Koshira


Preis: 22900 EUR

Inaba Inshu kokaji Kagenaga Katana - #S0086

Signiert: Mumei - ( zugeschrieben an Kagenaga )
Nagasa: 69.10 cm
Sori: 2.65 cm
Motohaba: 3.0 cm
Motokasane: 0.68 cm
Hamon: Hosu-suguha, Ko-gunome, Bo-Utsuri
Jihada: Ko-Itame mit Ji-nie mit Masame,
Papier: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya +Sayagaki von Mr. Tanobe


Preis: 14800 EUR

Suishinshi Masatsugu Tachi mit Koshira - #S0088

Signiert:
Omote: Suishinshi Masatsugu ( Kao )
Ura: Kaei 3 nen 2 toji hi ( Winter 1850 )
Nagasa: 69.80 cm
Sori: 2.20 cm
Motohaba: 2.98 cm
Motokasane: 0.72 cm
Jihada: Itame mit viel Ji-nie
Hamon: Gunome Choji mit Sunagashi
Horimono: Bo-hi auf beiden Seiten
Papier: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya und Ito no maki Tachi Koshira

Preis: 29500 EUR

Hizen Yukihiro Daisho mit NBTHK Papieren - #S0089

Signiert:
Katana: Hizen koku Dewa no kami Fujiwara (Yukihiro)
Ganroku yo nen Nigatsu hi
Nagasa: 68.18 cm
Sori: 2.1 cm
Motohaba: 3.03 cm
Motokasane: 0.74 cm
Hamon: gunome midare
Jihada: ko-itame mit ji-nie und chikei
Papier: NBTHK Hozon
Koshira: Daisho Koshira + Shirasaya

Wakizashi: Hizen Dewa no kami Yukihiro
Nagasa: 54.60 cm
Sori: 1.45 cm
Motohaba: 3.10 cm
Motokasane: 0.73 cm
Hamon: gunome midare
Jihada: ko-itame mit ji-nie und chikei
Papier: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Daisho Koshira + Shirasaya


Preis: 29900 EUR

Hizen Tadakuni Daisho ( Erste Generation ) Tokubetsu Hozon - #S0090

Signiert:
Katana: Hizen ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni
Nagasa: 69.00 cm
Sori: 1.5 cm
Motohaba: 3.20 cm
Motokasane: 0.71 cm
Hamon: gunome midare mit feinen ashi
Jihada: ko-itame mit ji-nie,chikei, Sunagashi und Kinsuji
Papier: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Daisho Koshira + Shirasaya


Wakizashi: Harima no kami fujiwara Tadakuni
Nagasa: 58.48 cm
Sori: 1.35 cm
Motohaba: 2.85 cm
Motokasane: 0.64 cm
Hamon: gunome midare
Jihada: ko-itame mit ji-nie, Sunagashi und Kinsuji
Papier: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Daisho Koshira + Shirasaya

Preis: Auf Anfrage / Please Ask EUR